Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostki Budżetowej m.st. Warszawy

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostki Budżetowej m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Miazga, dostepnosc@aktywnawarszawa.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 162 72 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu (Informacje dotyczące dojazdu)

Siedziba Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

 • Dojście z przystanku ŚNIEGOCKIEJ, autobusy 108, 109, 162, 171
 • Dojazd ze stacji metra M1 Centrum autobusem 171
 • Dojazd ze stacji metra M2 Centrum Nauki Kopernik autobusem 162
 • Postój taksówek: ul. Górnośląska.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Rozbrat. Do wejścia do budynku prowadzą schody
 • Recepcja znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Wejście do budynku nie zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wejście do szatni głównej znajdującej się na parterze umożliwia przejazd wózka;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze;
 • W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu, obok recepcji
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, sala sportowa, siłownia) nie są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, (siłownia znajduje się na piętrze 2, sala sportowa na poziomie -1, pływalnia na poziomie -2)
 • Pracownicy Ośrodka, tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się między parterem, piętrem 1 (siłownia), a poziomem -1 (sala sportowa) i poziomem -2 (pływalnia i szatnie) w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • Od godziny 16:00 dostępny jest parking dla klientów ośrodka 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Inne istotne

 • Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna innych ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:

 
 
Wprowadził Miazga Karolina 15-09-2020
Aktualizujący Miazga Karolina 23-09-2020
Zatwierdzający Miazga Karolina 23-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 118
Rejestr zmian